Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd

Effaith amgylcheddol gwyrdd

Rydym yn ymrwymedig i symud tuag at fod yn sefydliad carbon isel, gwastraff isel, amgylcheddol gyfrifol. Mae ein Datganiad Polisi Amgylcheddol yn gofyn ein bod:

  • Yn adolygu’r cemegau glanhau a ddefnyddir gennym yn rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn prynu cynnyrch sy’n perfformio’n dda o ran effaith amgylcheddol ac effeithlonrwydd perfformiad. Yn anelu at ddefnyddio cynnyrch sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, heb gyfaddawdu ar ansawdd neu berfformiad
  • Yn edrych am gyflenwyr sydd â System Rheoli Amgylcheddol (EMS) sydd wedi’i achredu i safonau ISO 14001
  • Yn osgoi cynhyrchion glanhau lle bo profion ar anifeiliaid wedi cael eu defnyddio wrth eu datblygu
  • Yn gweithio gyda’n cyflenwyr i leihau deunydd pacio cynnyrch diangen. Lle bo’n bosibl, bydd yr holl ddeunydd pacio a geir gan gyflenwyr yn cael ei ailgylchu
  • Yn ystyried ein hunain i fod yn gwmni "lleol". Caiff pob un o’n gweithwyr eu recriwtio’n lleol ac mae’r rhan fwyaf o’n cyflenwyr uniongyrchol yn fusnesau lleol
  • Caiff teithiau diangen eu hosgoi a chaiff pwysigrwydd cynllunio i leihau milltiroedd teithio ei gyfleu i staff perthnasol

Caiff cynnyrch ei ddewis ar gyfer eu heffeithiolrwydd ac am eu rhinweddau amgylcheddol a chynaliadwyedd.

Mae taflenni data diogelwch COSHH ar gael ar gais ar gyfer yr holl gemegau a ddefnyddir.

Nodwch, er ein bod yn monitro’r defnydd o gemegau i osgoi arferion diangen a gwastraffus, nid ydym yn gweithredu "cwotâu". Byddwn bob amser yn darparu digon o gynnyrch i’n glanhawyr er mwyn iddynt lanhau eich adeilad yn ôl eich gofynion.

Deunyddiau Crai a Deunydd Pacio

Nod Cwmni Glanhau Cambrian yw ailgylchu holl ddeunydd pacio cyflenwyr sy’n dod i mewn. Caiff deunydd pacio cardfwrdd allanol a gaiff ei dynnu yn ein siopau canolog i gyd ei ailgylchu. Rydym hefyd yn ailgylchu pecynnau cardbord ym mhob safle lle mae cyfleusterau ailgylchu ar gael.

Nid yw Premiere Products, ein prif gyflenwr cemegau glanhau, yn cyflawni nac yn cefnogi unrhyw brofion ar anifeiliaid, ac nid oes ffosffadau’n cael eu defnyddio yn unrhyw un o’r cynhyrchion a weithgynhyrchwyd gan Premiere. Caiff cynwysyddion cynnyrch eu cynhyrchu o HDPE a PET sydd 100% yn ailgylchadwy. Caiff cartonau cardbord eu cynhyrchu gan ddefnyddio deunydd wedi’i ailgylchu 100% ac y gellir eu hailgylchu 100% hefyd.