Gwasanaethau Arbenigol

Gellir cael gwared ar sbwriel

Glanhau i Landlordiaid / Clirio Eiddo a Gerddi

Mae gennym brofiad helaeth o glirio a glanhau eiddo rhent di-rym. Mae ein gwasanaethau i landlordiaid yn cynnwys:

  • Gwasanaethau glanhau diwedd tenantiaeth
  • Clirio tai / atig
  • Clirio gerddi
  • Dymchwel siediau / adeiladau allanol a chael gwared arnynt
  • Ysgubo nodwyddau
  • Cael gwared ar boptai a nwyddau gwyn
  • Glanhau terfynol cyn tenantiaeth
  • Cael gwared ar wastraff (rydym wedi ein cofrestru fel cludwyr gwastraff haen uwch, rhif cofrestru CBDU1748)

Gofal Llawr Pren

Bydd pob llawr pren gloyw yn anochel yn colli eu disgleirdeb dros gyfnod o amser, yn enwedig os ydynt yn cael defnydd trwm neu’n cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau.

Rydym yn cynnig gwasanaeth adnewyddu lloriau pren ar gyfer lloriau o bob maint, o dderbynfeydd bach i neuaddau ysgol. Mae ein staff wedi cael hyfforddiant British Wood Floor Association ac yn brofiadol o ran adfer ac ail-wynebu lloriau, gan eu dychwelyd i’w gogoniant blaenorol. Rydym yn defnyddio’r peiriannau sandio heb lwch diweddaraf i ddatgelu coed moel y lloriau cyn ail-selio’r llawr gan ddefnyddio brandiau wynebu llawr o’r ansawdd uchaf.

Glanhau Lloriau Caled a Charpedi’n Fasnachol

Gofal llawr pren

Gallwn lanhau gwahanol fathau o loriau gan gynnwys llawr carped, wedi’i broffilio, gwrthlithro, finyl gwrthlithro, llechi, resin, rwber â stydiau, a theils ceramig.

Gall ein peiriannau gynhyrchu gwasanaethau golchi, sgrwbio a glanhau o safon uchel, ar bob math o loriau caled a charpedi, gan adael y lloriau’n sych ac yn barod i gerdded arnynt o fewn munudau.

Gwasanaeth Glanhau’r Cartref

Rydym yn cynnig gwasanaeth glanhau’r cartref diogel a dibynadwy ar gyfer yr henoed a phobl eraill sy’n agored i niwed sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain neu mewn llety gwarchod.

Mae ein gwasanaeth wedi’i gynllunio i ategu gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion, gan helpu pobl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Er mwyn rhoi’r sicrwydd mwyaf, rydym fel arfer yn dibynnu ar atgyfeiriadau gan y gwasanaethau cymdeithasol neu gan gleientiaid presennol. Mae gan bob un o’n glanhawyr cartref dystysgrifau GDG Uwch cyfredol ac maent yn weithwyr profiadol, fel arfer gyda phrofiad o flwyddyn o leiaf yn y gwasanaeth.

Canopïau Cegin

Gallwn lanhau y tu allan a’r tu mewn i’ch canopi cegin fasnachol yn drylwyr, gan ddefnyddio cynnyrch diseimio proffesiynol i gael gwared ar groniad o saim a baw. Rydym hefyd yn glanhau trapiau saim nodweddiadol eraill fel sgriniau pryfaid a gwyntyllau echdynnu.

Symud Swyddfa

P’un a ydych yn symud staff o fewn eich adeilad presennol neu i adeiladau newydd, gallwn ddarparu gwasanaeth gwaredu diogel a dibynadwy ar gyfer dodrefn swyddfa, offer, ffeiliau, dogfennau ac eitemau trwm / swmpus eraill.


Cysylltwch â ni
heddiw gyda’ch anghenion glanhau