Glanhau dan Gontract

Glanhau swyddfeydd

Gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn glanhau dan gontract, rydym yn deall pwysigrwydd datblygu atebion wedi’u teilwra sy’n diwallu anghenion pob cleient. Gallwn ddarparu contractau tymor hir neu dymor byr ar gyfer adeilad o unrhyw faint waeth pa mor fawr neu fach. Rydym yn asesu eich safle ac yn argymell rhaglen lanhau sy’n bodloni’ch manyleb a’ch cyllideb. Rydym yn darparu amserlenni gwaith manwl a disgrifiadau o weithgareddau fel eich bod yn deall yr hyn rydym yn ei gyflawni; ac rydym ar gael ar gyfer cyfarfodydd adolygu contractau rheolaidd ar adegau penodol gan ein cleientiaid.

Glanhau Swyddfeydd

Rydym yn deall pwysigrwydd amgylchedd swyddfa glân ar gyfer eich cyflogeion ac ymwelwyr.

Rydym yn defnyddio eich manylebau cynnyrch unigol i ddatblygu amserlenni glanhau pwrpasol ac amlderau ar gyfer ardaloedd swyddfeydd, derbynfeydd, coridorau, grisiau, pen grisiau a cheginau / ardaloedd cymunedol. Rydym yn rhoi pwyslais arbennig ar sicrhau safonau rhagorol o ran hylendid mewn toiledau ac ystafelloedd ymolchi.

Mae ein goruchwylwyr safle hyfforddedig a’n goruchwylwyr ardal yn sicrhau bod y safonau glanhau uchaf yn cael eu cynnal ar bob amser.

Glanhau a Gofalu am Ysgolion

Glanhau Llyfrgell Wrecsam

Mae gennym brofiad helaeth o lanhau ysgolion uwchradd a chynradd. Rydym yn deall anghenion ysgolion ac rydym yn anelu at ddarparu gwasanaeth a reolir yn llawn sy’n galluogi i benaethiaid a rheolwyr busnes ganolbwyntio ar eu prif flaenoriaethau.

Mae ein gofalwyr yn gweithio’n agos gyda phenaethiaid ac arweinwyr ysgol eraill i fodloni anghenion porthorol a chynnal a chadw penodol yr ysgol.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth mesur ysgolion manwl sy’n ein galluogi i roi cyngor i chi ar y lefel a’r amser priodol o lanhau a gofalu am anghenion eich ysgolion.

Adeiladau Eraill

Rydym yn glanhau popeth o orsafoedd bws i lyfrgelloedd, canolfannau hamdden i ganolfannau manwerthu, toiledau cyhoeddus, canolfannau ymwelwyr a chanolfannau ieuenctid. Gallwn gynnig cyngor ac arweiniad ar y ffordd briodol o lanhau i ddiwallu eich anghenion pa bynnag fath o adeilad sydd gennych. Felly beth bynnag yw eich anghenion glanhau masnachol, ffoniwch ni.


Cysylltwch â ni
heddiw gyda’ch anghenion glanhau