Gwasanaethau Glanhau Cambrian

Dyfrbont Gogledd Cymru

Mae gan Wasanaethau Glanhau Cambrian dros 20 mlynedd o brofiad glanhau masnachol. Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau, gofalu a gwasanaethau cysylltiedig dan gontract i gleientiaid y sector cyhoeddus a’r sector preifat mewn swyddfeydd, ysgolion, a llawer o adeiladau eraill. Yn ogystal, mae ein tîm o weithwyr symudol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ymatebol arbenigol gan gynnwys clirio tai a gerddi, glanhau dwys / terfynol i landlordiaid, glanhau ar lefel uchel, ysgubo nodwyddau, glanhau brys a symud swyddfeydd.

Mae ein prif swyddfa yn Wrecsam a ni yw un o’r cwmnïau glanhau mwyaf yng ngogledd Cymru, sy’n cyflogi dros 160 o lanhawyr a gofalwyr ar draws amryw o safleoedd. Rydym yn gweithredu ar draws gogledd Cymru, Sir Gaer, a gogledd Swydd Amwythig.

Rydym yn ymfalchïo yn ein treftadaeth, ein pobl a’r ffaith ein bod yn ddigon mawr i ymdopi ac yn ddigon bach i ofalu. Mae gan bob un o’n cwsmeriaid fynediad uniongyrchol at bob un o’n rheolwyr a’n goruchwylwyr.

Ein Nod: Cwsmeriaid bodlon sy’n rhan o’n hymdrechion

Ein Gwerthoedd

  • Parch
  • Arloesi
  • Hyblygrwydd
  • Uniondeb
  • Ymrwymiad
  • Ymddiriedaeth

Ein gweledigaeth

Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel cyson am brisiau cystadleuol i’n holl gwsmeriaid; bod yn sefydliad lle mae pobl yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael eu trin â pharch, tegwch ac urddas.