Glanhau swyddfeydd Glanhau ystafelloedd ymolchi Glanhau ysgolion Glanhau ysgolion

Glanhau Masnachol a gyda Chontract yng Ngogledd Cymru

Mae Gwasanaethau Glanhau Cambrian yn gwmni glanhau proffesiynol sydd wedi’u lleoli yn Wrecsam, Gogledd Cymru. Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau masnachol dan gontract ar gyfer swyddfeydd, ysgolion ac ystod o fathau o adeiladau eraill ar draws Gogledd Cymru, Swydd Gaer a Swydd Amwythig. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau glanhau arbenigol, gofalu a gwasanaethau cysylltiedig fel glanhau carpedi, glanhau lloriau caled, adnewyddu lloriau pren, glanhau dwys, glanhau i landlordiaid, a glanhau ar lefelau uchel.

Mae gennym brofiad helaeth o bob math o dechnegau glanhau masnachol ac rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio ein gwybodaeth a’n profiad i ddarparu lefelau rhagorol o wasanaeth i’n cwsmeriaid. Byddwn bob amser yn sicrhau bod ein gweithgareddau glanhau yn cael eu cynllunio i fodloni eich manylebau glanhau yn union.

Cwsmeriaid gyda saethau cylchlythyr

Gall ein cwsmeriaid fod yn sicr o:

  • Prisiau cystadleuol
  • Goruchwylwyr hyfforddedig BICSc
  • Glanhawyr wedi’u hyfforddi’n llawn ac wedi cael gwiriad gan y Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd (GDG)
  • Tîm rheoli lleol ymarferol
  • Contractau Hyblyg
  • Cyfarpar wedi cael Profion Teclynnau Symudol
  • Yswiriant diwydiant glanhau arbenigol
  • Monitro ansawdd mewnol
  • Asesiadau risg, datganiadau dull a thaflenni COSHH

Mae Gwasanaethau glanhau Cambrian yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth glanhau cyson, o safon uchel am brisiau cystadleuol i’n holl gwsmeriaid. Ein nod yw datblygu cysylltiadau cwsmeriaid cryf yn seiliedig ar ymddiriedaeth, drwy wrando ar anghenion ein cwsmeriaid ac ymdrechu i ddiwallu’r anghenion hynny mewn modd proffesiynol.

Contract glanhau swyddfeydd

Glanhau dan Gontract

Rydym yn glanhau dros 100,000 metr sgwâr bob WYTHNOS mewn swyddfeydd, ysgolion, ac amrywiaeth eang o adeiladau eraill. Mae’r holl fanylebau contract glanhau yn cael eu teilwra i ddiwallu anghenion unigol pob cwsmer.

Darllen mwy

Cael gwared ar wastraff

Glanhau Adweithiol

Mae ein timau symudol yn darparu gwasanaeth ymatebol cyflym ac effeithiol i ddelio â gorlifiadau, difrod i eiddo, nodwyddau wedi’u taflu a gwastraff dros ben. Gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth glanhau dwys untro neu achlysurol a gwasanaeth glanhau lefel uchel.

Darllen mwy

Gofal llawr pren

Gwasanaethau Arbenigol

Mae ein hamrywiaeth o wasanaethau arbenigol yn cynnwys clirio i landlordiaid, glanhau gwagleoedd, clirio eiddo a gerddi, lloriau caled, gofal llawr pren, glanhau carpedi, gwasanaethau "Glanhau Cartref", gofalu a symud swyddfeydd.

Darllen mwy